INFOLINKA
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE

257 896 335

Pracovní doba:
Po - Čt:  6:30 - 15:30
Pá:  6:30 - 14:30

DOTACE 2.A.a.1. – Podpora ověřování původu

Nejpozději do 1.10.2023 můžete podávat žádost o podporu na ověřování původu – dotační titul:
2.A.Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Podpůrný program 2.A.a.1. - Podpora ověřování původu

Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya u skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9. 2022 do 31.8.2023), podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením, podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. 

Žadatelem o podporu může být subjekt splňující kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 2022/2472, což příjemce podpory dokládá Čestným prohlášením o splnění kritéria malého a středního podniku. Při sledování velikosti podniku je třeba vycházet rovněž z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané EK.

V případě, že žadatel nesplňuje kritéria mikropodnik, malý a střední podnik dle definice uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 2022/2472, podpora mu může být poskytnuta v režimu de minimis, podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (tj. max. 20 000 EUR/subjekt/3 roky). V tomto případě žadatel (velký podnik) dokládá Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře https://www.szif.cz/cs/nd-zakladni-informace

Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 2022/2472 a dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 (č.j.: MZE-39399/2022-13111), Zpřesnění Zásad ze dne 10.3.2023 (čj.:MZE-9780/2023-13111) a ze dne 28.7.2023 (Č.j.MZE-40880/2023-13111)

Postup při podání žádosti o dotaci:
  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste hradili přímo laboratoři – podáváte žádost o dotaci prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
  • fakturu za rozbor stanovení DNA jste obdrželi a hradili vašemu svazu – získáte podporu prostřednictvím oprávněné osoby – tohoto svazu. Nevyřizuje Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Žádost o poskytnutí dotace zašlete v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ekonomický odbor
Benešovská 123 
252 09  Hradištko
 
Řádně vyplněná a podepsaná Žádost o dotaci musí obsahovat tyto povinné přílohy:
  • Čestné prohlášení o splnění kritéria malého a středního podniku
  • Tabulku č. 1 s vyčíslením požadavku na dotaci, součástí bude seznam přidělených státních registrů zvířat (u krav seznam evidenčních čísel) , na která je požadována dotace,
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu)
 
Velké podniky podávající Žádost o dotaci v režimu de minimis vkládají Čestné prohlášení   de minimis prostřednictví Portálu farmáře.
 
Žádost včetně povinných příloh a odkaz na příslušné předpisy je ke stažení v postranní liště nebo ve složce CMSCH/Tiskopisy,dokumenty/DOTACE (https://www.cmsch.cz/tiskopisy,-dokumenty/#3444)


Žádosti došlé po 1. 10. 2023 a bez doložení výše uvedených příloh nebudou zahrnuty do souhrnné žádosti.

Kontakty: Mulač Jarmila, Hokešová Jana (Tel.257 896 386)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uživatelé on-line: 109 (registrovaní: 0, hosté: 109)