logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Legislativa

Vzhledem k častým dotazům ze strany chovatelů zvířat, týkajících se jejich povinností ve vztahu k podmínkám ustájení, péči o zdraví a vedení dokumentace, přinášíme základní informace, v podobě citací legislativy, dotýkající se popsané problematiky.
 

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů

HLAVA II ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA
Oddíl 1 Povinnosti chovatelů

§ 4 

(1) Chovatel je povinen 
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav, a předcházet poškození jejich zdraví
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, 
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat /7c), 
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů

§ 5 

(1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen 
e) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání při poskytování veterinární péče/5), veterinární přípravky schválené podle tohoto zákona, doplňkové látky v souladu se zvláštními právními předpisy /4) a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí (§ 19), poskytovat nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen „plán sledování některých látek a jejich reziduí“), a dodržovat opatření přijatá na základě tohoto šetření,

246/1992 Sb. Zákon České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 
149/2004 Sb. - Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn (312/2008)
 

 

§ 11 

(1) V intenzivních chovech je chovatel povinen zabezpečit nejméně jedenkrát denně prohlídku hospodářských zvířat a technologických zařízení a odstranit v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat. K zajištění prohlídky hospodářských zvířat v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní důsledné provedení prohlídky. 
(2) Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat a mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky k okamžitému poskytnutí první pomoci, pomoci při porodu či náhlém onemocnění a vlastní vyprošťovací nářadí odpovídající druhu chovaných zvířat a používané technologii, zařízení k nakládce a vykládce zvířat, jakož i nástroje k okamžitému omráčení a vykrvení hospodářského zvířete při nutné porážce.

Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

§ 5 

(1) Zacházením s léčivy se pro účely tohoto zákona rozumí jejich výzkum, příprava, úprava, kontrola, výroba, distribuce, skladování a uchovávání, dodávání a přeprava, nabízení za účelem prodeje, výdej, prodej držení za účelem podnikání, poskytování reklamních vzorků, používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče nebo veterinární péče nebo odstraňování léčiv. 
(8) Používáním léčivých přípravků 
b) při poskytování veterinární péče se rozumí jejich poskytování chovatelům za účelem následného podání zvířatům nebo jejich přímé podávání zvířatům, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a právními předpisy /8). 

§ 9 

(12) Při poskytování veterinární péče může předepisovat, vydávat nebo používat léčivé přípravky, jde-li o činnosti prováděné za účelem podnikání, pouze veterinární lékař, který splňuje požadavky pro výkon odborné veterinární činnosti podle zvláštního právního předpisu /19). V případě léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, smí být léčivý přípravek předepsán, vydán nebo použit pouze v takovém množství, které je nezbytně nutné pro příslušné ošetření či léčbu. Při dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a právními předpisy /8) smí chovatelé /20) podávat léčivé přípravky zvířatům, která vlastní nebo která jsou jim svěřena
(14) Pro používání registrovaných veterinárních léčivých přípravků, nejde-li o veterinární imunologické léčivé přípravky, formou podání v krmivu v daném hospodářství /20) lze použít pouze takové technologické zařízení, které je součástí tohoto hospodářství a pro které stanovila příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze (dále jen "krajská veterinární správa") veterinární podmínky a opatření v souladu se zvláštním právním předpisem /18); nebyla-li taková opatření pro příslušné technologické zařízení stanovena, může chovatel takové zařízení pro účely medikace použít až po stanovení veterinárních podmínek a opatření příslušnou krajskou veterinární správou, kterou o stanovení těchto podmínek a opatření požádá. 
(15) Chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají zvířata, od kterých jsou získávány živočišné produkty určené k výživě člověka, a kteří mají v držení léčivé přípravky určené pro léčbu zvířat, jsou povinni uchovávat po dobu nejméně 5 let doklady o způsobu, jakým takové léčivé přípravky nabyli (poznámka autora – jedná se o distribuci přímo chovateli). To platí i v případě, že zvířata, pro která byly takové léčivé přípravky určeny, byla poražena nebo nejsou nadále v držení příslušného chovatele.

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 

 

§ 23 

Předepisování léčivých přípravků za účelem jejich distribuce chovatelům 
(2) Na recept pro distribuci chovateli lze předepsat pouze veterinární léčivý přípravek, který 
a) není přípravkem obsahujícím antibiotika nebo chemoterapeutika,  který je v souladu s rozhodnutím určen k injekční cestě podání, 
d) není imunologickým veterinárním léčivým přípravkem, který obsahuje živé původce nákaz nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka /5) nebo přípravkem pro preventivní očkování zvířat proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka, které jsou uvedené na seznamu nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata preventivně očkována /5)

Vyhláška č. 344/2008 Sb. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 

 

§ 2 

(2) Chovatel, který jako podnikatel /2) chová hospodářská zvířata, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, informuje ošetřujícího veterinárního lékaře o skutečnostech, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečné a účinné použití léčivého přípravku. Pokud chovatel podává léčivý přípravek zvířatům podle § 9 odst. 12 zákona, dbá na naplnění podmínek pro bezpečné a účinné použití léčivého přípravku podle odstavce 1 obdobně. Léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, používá chovatel v souladu s pokyny ošetřujícího veterinárního lékaře. 

§ 6 

(1) Chovatel, kterému byly distribuovány léčivé přípravky podle § 77 odst. 1 písm. c) bodu 8 zákona, smí tyto léčivé přípravky používat, pokud má k dispozici odpovídající prostory a zařízení pro jejich skladování. (poznámka autora – jedná se o distribuci přímo chovateli) 

§ 7 

Záznamy vedené o použití léčivých přípravků u chovatele 
(1) Záznamy vedené chovatelem, který jako podnikatel /2) chová hospodářská zvířata, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, o použití léčivého přípravku, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, obsahují 
a) název použitého léčivého přípravku, popřípadě i šarži, je-li na léčivém přípravku uvedena, 
b) datum použití léčivého přípravku, 
c) druh a kategorii zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit, 
d) počet a identifikaci zvířat, pro která byl léčivý přípravek použit, 
e) důvod použití léčivého přípravku, 
f) dávku, popřípadě množství použitého léčivého přípravku, 
g) stanovenou ochrannou lhůtu podle § 3 odst. 2 zákona, 
h) identifikaci hospodářství /4), kde byl léčivý přípravek použit. 

§ 9 

(2) Záznamy vedené chovatelem, který jako podnikatel /2) chová hospodářská zvířata, která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka, o každém léčivém přípravku, který mu byl vydán nebo distribuován podle § 77 odst. 1 písm. c) bodu 8 zákona a jehož výdej je vázán na lékařský předpis, obsahují 
název léčivého přípravku, 
b) datum, kdy byl léčivý přípravek vydán nebo distribuován, 
c) množství, popřípadě počet dávek vydaného nebo distribuovaného léčivého přípravku a důvod výdeje nebo distribuce léčivého přípravku, 
d) označení osoby, která léčivý přípravek chovateli vydala nebo distribuovala, 
e) druh, kategorii, počet a určení zvířat, pro která byl léčivý přípravek vydán nebo distribuován.